Tüzüğümüz

MADDE 1: İSİM ve MERKEZ

Kulübün adı İstanbul Bilgi üniversitesi Bilgili Girişimciler Kulübü’dür. İstanbul Bilgi üniversitesi.

MADDE 2: KULÜBÜN AMACI

İlk olarak kulüp üyelerimiz daha sonra da tüm Bilgi üniversitesi öğrencilerine ilerleyen hayatlarında tecrübe kazanmaları, daha vasıflı birer özgeçmişe sahip olmaları, girişimci, yaratıcı ve ülke yönetiminde söz sahibi bireyler haline gelmelerini sağlamaktır.

MADDE 3: KURUCULAR

Klüp Başkanı

Madde 4: ÜYELER

(1)İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin her öğrencisi Bilgili Girişimciler Kulübüne başvurabilir.

(2)Kulüp üyeliği her akademik dönemin başında yapılacak kayıtla gerçekleşir. Üye olabilmek için, üye adayı yazı veya mülakat ile klübün insan kaynaklarına başvurur. Üyelik insan kaynakları krıterleriyle kesinleşir ve üye kayıt defterine kayıt yapılır. Her akademik dönemin başında üye olma işlemi yenilenir.

(3) Kulüp üyeliği genel kurul ve üyeler olmak üzere ikiye ayrılır.Genel kurul , en az iki yarıyıl boyunca aktif üyelik koşullarını yerine getirmiş üyelerdir. Bir akademik yıl boyunca aktif üyelik koşullarını yerine getirmeyen,akademik dönem içinde 3 genel klüp toplantısına katılmayan ve yapılan organizasyonlara katılmayan üyeler akademik yılın sonunda Yönetim Kurulu kararıyla pasif üye konumunda geçirilirler. Pasif üyelerin oy kullanma ve seçilme hakları yoktur.

(4) Üyelikten çıkarılma, Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğunca kabul edilmesiyle olur.

(5) Üyelik dışında kulübe katkıda bulunmak isteyen kişiler ancak danışman sıfatıyla görev alabilirler; danışmanların seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.

Madde 5:KULÜP ORGANLARI

Yönetim kurulu

Genel kurul

Üyeler

Adaylar

 

MADDE 6: GENEL KURUL 

(1) Genel Kurul aktif üyelerden oluşur

(2) Genel Kurul her akademik yılda ayda bir kez olmak üzere toplanır ve genel kulüp degerlendirmesi yapılır.

(3) Genel Kurul ayrıca Yönetim Kurulunun kararıyla veya aktif üyelerin en az üçte birinin imzası ile toplanır.

(4) Genel Kurulun görevleri aşağıdadır:

 1. a) Aktif üyelik koşullarını belirler.

 2. b) Kulüp tüzüğün kabulünü, tüzükte yapılacak değişiklikleri, üyelikten çıkarma önerilerini, danışmanlık ve çalıştırıcılık önerilerini görüşür.

 3. c) Akademik yılın başında toplanan Yönetim Kurulu genel kurulu seçer; faaliyet planını ve bütçeyi onaylar.

 4. d) Akademik yılın sonunda toplanan Yönetim Kurulu kesinleşen faaliyet raporunu ve kesinleşen bütçe kullanımını (gelir hesabını ve gider hesabını) onaylar.

MADDE 7:YÖNETİM KURULU

 • Yönetim Kuruluna seçilebilmek için kulüp aktif üyesi olmak ve başka bir kulübün Yönetim Kurulunda görevli olmamak gerekir.

 • Yönetim Kurulu kulüp çalışmalarının tüzüğe uygun yönetilmesinden, kendisine bağlı alt kurulların denetlenmesinden, kulübün gelir ve giderlerinin takibinden ve demirbaş eşyalardan, üyelere ve Rektörlüğe karşı sorumludur.

 • Yönetim Kurulu Üniversite içindeki ve dışındaki faaliyetleri için Öğrenci Kulüpleri Faaliyet İzin Formunu kullanarak Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne iletir ve onayını alır.

 • Yönetim Kurulu her akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise toplantı faaliyet raporu ile mali bilançoyu hazırlar.

MADDE 8:BAŞKAN

İstanbul Bilgi üniversitesi Bilgili Girişimciler Kulübü’nün en üst düzeyindeki kişidir.

Görev ve Yetkileri:

Asli görevi, İstanbul Bilgi üniversitesi Bilgili Girişimciler Kulübü’nün tüzükte belirlenmiş    işleyiş düzenini sağlamaktır.

Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına başkanlık eder, toplantı düzeni ve verimliliğinin arttırılmasını sağlar.

Gündem maddelerini belirler ve okur.

Olağanüstü toplantı kararını Yönetim Kurulu`ndan salt çoğunluk sağlanması halinde alabilir.

Kulüp faaliyetlerini, eğitimlerini, program akışlarını inceler ve denetler.

İstanbul Bilgi üniversitesi Bilgili Girişimciler Kulübü’nün etkinliklerine başkanlık yapar. Gerektiğinde yönetim kurulu üyeleriyle görev dağılımı yapabilir.

Kulüp başkanı kaos ortamında kulübün huzurunu ve düzenini sağlamak amacıyla, üyelikten çıkarma ve atama yapma insiyatifine sahiptir.

MADDE 9: BAŞKAN YARDIMCISI

Asli görevi, İstanbul Bilgi üniversitesi Bilgili Girişimciler Kulübü’nün tüzükle belirlenmiş işleyiş düzeninin sağlanmasında başkana yardımcı olmaktır.

Başkan Yardımcısı, kulüp faaliyetlerinin içeriğinin belirlenmesi, programlar, faaliyet organizasyonu, işleyişi ve denetlenmesi konusunda genel kurulunda salt çoğunluğun sağlanması ve başkanın onayı ile tam yetki ile hareket etme hakkına sahiptir.

Başkan yardımcıları iç işlerden ve dış işlerden sorumlu olarak ikiye ayrılır

MADDE 10:GENEL SEKRETER

Genel sekreterin görevleri ;

Gerekli belge, döküman ve bilgileri arşivler.

İç-dış yazışmaları hazırlar.

Yönetim kurulu toplantılarını düzenler

MADDE11:GENEL KORDİNATÖR

Genel kordinatörün görevleri;

Kulüp içindeki düzenden ve tüm çalışmaların koordinasyonundan sorumludur.

Yapılan proje toplantılarına katılır ve işleyişi kontrol eder.

MADDE 11:DENETİM ve DİSİPLİN KURULU

 • Denetim ve Disiplin Kurulu iki asıl ve en az bir yedek üyeden oluşur.  Denetim ve Disiplin Kurulu,yönetim kurulu tarafından akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için seçilir.

 • Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek için gerekli koşullar Denetim Kurulu üyeliği için de geçerlidir.

 • Denetim ve Disiplin Kurulu her akademik yılın sonunda hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunar.

 • Denetim ve disiplin kurulu her dönem başında yönetim kurulu çalışmalarını,gelir ve gider tablosunu denetler.

 

MADDE 12: DEFTERLER ve BELGELER

           Kulüp defterleri ve belgeler aşağıdadır:

 1. Üye Kayıt Defteri: Bu defterde üyelerin adı soyadı, fakültesi/yüksekokulu/enstitüsü, bölümü/programı, öğrenci numarası, fotoğrafı, üyelik tarihi ve imzası yer alır. Bu defter bir akademik yıl için geçerlidir. Bu defter akademik yılın sonunda kapatılır; takip eden akademik yılın başında yeni deftere geçilir.

 1. Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar bu deftere işlenir.

 1. Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul tarafından alınan kararlar bu deftere işlenir.

 1. Diğer Belgeler: Kulübün bütün giderleri ve gelirlerine ait fatura ve imzalı makbuz, sözleşme ve diğer belgeleri içerir.

MADDE 13: İdari ve Mali Konular

    

1-

 • Rektörlük tarafından, Bilgili Girişimciler kulübüne öğrenci harcamaları için Üniversite bütçesinden ödenek sağlanır.Bilgili Girişimciler kulübü, idari ve mali konularda Üniversitenin usul ve esasları ve düzenlemelerine tabidir.

 • Yönetim kurulu yapılan harcamalardan şeffaflık ilkesini baz alarak yapılan harcamalar ve kazançlardan genel kurula bildirmek zorundadır.

 • Kulüp Yönetim Kurulu her akademik yılın başında, yıl içinde öngördüğü çalışmaların nitelik ve dökümünü, bir çalışma programı olarak ve bu programla ilişkili öngörülen gelir ve giderleri bir bütçe taslağı biçiminde Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne teslim eder. Bu program ve bütçe taslağında esas, giderlerin kulüp çalışma alanı ile tutarlılık göstermesi ve gelirlerin ise, öngörülen giderleri karşılamak amacına yönelik olmasıdır.

 • Bütçeden harcama ve satın alma Üniversitenin usul ve esasları ve düzenlemeleri çerçevesinde yapılır. Harcamalar bütçede belirlenen amaçlar için ve bütçe sınırları içinde yapılır

 • Üyelerden kulüp adına gerektiği takdirde maddi destek alınabilir.

 • Proje gurupları tarafından belirlenen taslak planlama tarihlerinin aşılması sonucunda proje iptal edilir.

 • Projelerin maddi ve manevi tüm hakları Bilgili Girişimciler kulübüne aittir.